Braniewski samorząd współpracuje z mieszkańcami

  • 19.04.2018, 19:30
  • Inf. prasowa UM w Braniewie
Braniewski samorząd współpracuje z mieszkańcami © Archiwum UM Braniewa Braniewo. Seniorzy to bardzo ważna i bardzo liczna grupa społeczna Braniewa – kierowana do nich pomoc finansowa jest przeznaczana na szereg przedsięwzięć. Natomiast dzieci i młodzież zrzeszeni w Związku Harcerstwa Polskiego każdego roku mogą liczyć na ciekawe pomysły swoich opiekunów, które są wspierane z budżetu miasta
W Braniewie nie brakuje aktywnie działających organizacji, które dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta realizują ciekawe przedsięwzięcia.

W 2018 roku burmistrz Braniewa Monika Trzcińska zawarła umowy na realizację zadań własnych przez organizacje pozarządowe. Sześć organizacji przeprowadzi działania (do końca tego roku) związane ze sportem, kulturą, dziedzictwem kulturowym.

Stowarzyszenie Braniewskich Modelarzy „SPECMODEL” otrzymało dotację na „Popularyzację i upowszechnianie idei sportu modelarskiego na szczeblu krajowym i zagranicznym”. Całość zadania wraz z dofinansowaniem wynosi 16,7 tys. złotych.

Miasto wesprze także Braniewski Klub Jeździecki „BOSTON”. Jego członkowie za 13 tys. złotych zorganizują zadanie pod nazwą „Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój jeździectwa skokowego”.

Nieco ponad 19,4 tys. złotych kosztować będzie przedsięwzięcie „Działania na rzecz upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację gier i zabaw miejskich”. Jego wykonawcą będzie ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Braniewo.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy w Braniewie przygotuje wydarzenie w ramach zadania „Wzmacnianie integracji społecznej, tożsamości lokalnej, w tym kulturowej oraz świadomości narodowej seniorów”. Całość wraz z dofinansowaniem wynosi 9,6 tys. złotych.

Wsparcie otrzymają również dwa braniewskie zespoły sportowe: Sparta Braniewo i Zatoka Braniewo.

Stowarzyszenie Piłki Siatkowej SPARTA w Braniewie 33,2 tys. złotych wykorzysta na „Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową”.

Podobnie Miejski Klub Sportowy „ZATOKA” w Braniewie 79,3 tys. złotych przeznaczy na „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną”.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych zadań można będzie znaleźć w siedzibie stowarzyszeń, na plakatach informacyjnych, mediach społecznościowych oraz stronie internetowej www.braniewo.pl

 

Burmistrz Braniewa Monika Trzcińska:
— Nikt tak dobrze nie wie, co można i co powinno dziać się w Braniewie, jak członkowie organizacji pozarządowych. Dlatego nie mam wątpliwości, że należy właśnie stowarzyszeniom, klubom, kołom i związkom powierzać różne działania, wspierając jednocześnie je finansowo. Organizacje te przygotowują szereg wydarzeń, a oferta ich działania jest naprawdę bogata. Sport, kultura, historia, integracja, imprezy dla dzieci, młodzieży, seniorów – długo by można wymieniać wszystko to, co już za nami, ale i przed nami. Miasto to ludzie. Warto o tym pamiętać.

 

Tak wyglądała współpraca w 2017
W ubiegłym roku ogłoszono cztery konkursy, w których zaproponowano realizację siedmiu zadań, na łączną kwotę 110 tys. złotych. Zadania te zrealizowały organizacje pozarządowe i inne, działające na terenie Braniewa.
Zrealizowano takie zadania jak:
1) „Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową” (ofertę złożyło Stowarzyszenie Piłki Siatkowej SPARTA w Braniewie, zadanie wyniosło 20 tys. złotych).
2) „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów pływackich” (wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Drabina”, zadanie wynosiło 5 tys. złotych).
3) „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną” (oferta MKS „ZATOKA”, zadanie na kwotę 70 tys. złotych).
4) „Prowadzenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród dzieci, młodzieży i seniorów” (ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Braniewo – zadanie w kwocie 3 tys. złotych; jednocześnie odrzucona została oferta złożona przez Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju, ponieważ nie spełniała wymogów formalnych).
5) „Popularyzacja i upowszechnianie idei sportu modelarskiego na szczeblu krajowym i zagranicznym” (wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Braniewskich Modelarzy „SPECMODEL”, na kwotę 6 tys. złotych).
Nie wpłynęła żadna oferta na zadanie „Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez lekkoatletykę” (za 3 tys. złotych), natomiast na zadanie „Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój jeździectwa skokowego” wpłynęła jedna oferta (złożona przez Fundację „Czterolistna Koni Czyna”), która nie spełniała wymogów formalnych – w związku z tym zadanie na kwotę 3 tys. złotych nie zostało powierzone do realizacji oferentowi.
Złożona została również oferta w wysokości 3 tys. złotych na zadanie publiczne „Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez lekkoatletykę – Twój sport ruszaj!” przez Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju. Jego celem było propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców Braniewa w zakresie organizacji wydarzeń lekkoatletycznych, w tym: zabaw, spotkań i zawodów. Zadanie zostało powierzone do realizacji oferentowi.

 

Współdziałają na co dzień
Samorząd Miasta Braniewa na bieżąco wspiera działalność lokalnych organizacji.
Jedną z form tego wsparcia jest nieodpłatne użyczenie mienia komunalnego (m.in. na biura organizacji, w szczególności dla ZHP, Koła Polskiego Związku Niewidomych, Ogródków Działkowych, Związku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenia WiNRON, Związku Sybiraków, Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, Braniewskiego Forum Obywatelskiego, Braniewskiego Instytutu Rozwoju, Braniewskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego, Klubu HDK PCK „Kropelka” Braniewo w miarę potrzeb działaczom: Związku Ukraińców w Polsce koło w Braniewie, Cechu Rzemiosł Różnych, Uniwersytetowi III Wieku).
Miasto świadczy również pomoc organizacyjną i finansową przy organizacji imprez własnych tych organizacji.
Miasto wspólnie z Inkubatorem Przedsiębiorczości Społecznej w Braniewie zorganizowało spotkania, seminaria, konsultacje dotyczące nowych wzorów ofert i sprawozdań realizacji zadań publicznych, wsparcia zewnętrznego, bieżącej działalności organizacji oraz rocznego programu współpracy Miasta Braniewa.
Pozostałe wydatki w ramach współpracy Miasta Braniewa w 2017 roku wyniosły 19 tys. złotych.

 

Inf. prasowa UM w Braniewie

Podziel się:Pozostałe