Poszukiwany chętny do kupna budynku po szkole

  • 05.08.2022, 14:40 (aktualizacja 05.08.2022, 14:50)
  • Inf. prasowa Starostwa Powiatowego w Braniewie
Poszukiwany chętny do kupna budynku po szkole
PIENIĘŻNO. Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłosił trzeci przetarg na sprzedaż budynku po byłej szkole (Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych) w Pieniężnie. Przetarg odbędzie się 9 sierpnia.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O III PRZETARGU

Zarząd Powiatu Braniewskiego

ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego, działki 137/27 o pow. 0,7761ha, KW EL1B/00040677/8 położonej w Pieniężnie przy ulicy Szkolnej 11, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie.
I przetarg odbył się 26.11.2021r., II przetarg odbył się 26.04.2022 r.

 

Opis nieruchomości:

- nieruchomość zabudowana: budynkiem administracyjno-biurowym (budynek oświatowy po byłej szkole), budynkiem sali gimnastycznej oraz budynkiem łącznika łączącego salę gimnastyczną z budynkiem administracyjno-biurowym, położona w strefie peryferyjnej miasta Pieniężna, przy ul. Szkolnej 11, obręb 3, obejmującą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 137/27 o pow. 0,7761 ha (Bi- inne tereny zabudowane), KW EL1B/00040677/8. W/w obiekty są w zabudowie zwartej.

- bezpośrednie sąsiedztwo stanowi niska rozproszona zabudowa mieszkaniowa oraz obiekty zespołu

szkolno- przedszkolnego,

- nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ul. Szkolnej,

- kształt nieregularny, ukształtowanie terenu płaskie,

- teren działki nr 137/27 jest częściowo ogrodzony (ogrodzenie z siatki stalowej),

- place i chodniki z płytek chodnikowych i trylinki.

Nieruchomość uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną , odgromową. Budynek posiada centralne ogrzewanie zdalaczynne. Od 2016 r. budynki są nieużytkowane, stanowią pustostany.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość, działka nr 137/27 położona jest na obszarze, na którym nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie znajduje się na obszarze rewitalizacji ani w Specjalnej Strefie Rewitalizacji o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz.485), nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.672 ze zm).

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pieniężno, zatwierdzonego uchwałą Nr L/238/10 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia ,,zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieniężno” dla obszaru na którym położona jest działka nr 137/27 przewiduje się utrzymanie i porządkowanie istniejącego zainwestowania. Dopełnienie funkcji mieszkaniowej w zabudowie jednorodzinnej z dopuszczeniem usług łącznie z zabudową mieszkaniową lub na odrębnej działce. Na terenie pozostałym ograniczenie procesów inwestycyjnych.

Nieruchomość zabudowa -działka nr 137/27 znajduje się w ewidencji obiektów zabytkowych przesłanej w formie wykazu przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie do Urzędu Miasta i Gminy Pieniężno celem przyjęcia do gminnej ewidencji zabytków. Gmina Pieniężno nie ma przyjętej ww. nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków oraz nie prowadzi gminnej ewidencji zabytków.

Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości wynosi 1 950 000,00 zł, (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż w/w nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43, ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2022, poz. 931 ze zm.).

Sprzedawana nieruchomość nie posiada obciążeń ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu i uczestnik zaoferuję cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Termin składania ofert: Oferty pisemne sporządzone w języku polskim, należy składać na formularzu ofertowym ( załącznik 2 regulaminu ) w zamkniętej kopercie oznaczonej:

,,Oferta na przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości w Pieniężnie przy

ul. Szkolnej 11” do dnia 05 sierpnia 2022 r. do godz. 14:00.

 

Miejsce składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, pokój 213 ( sekretariat ).

Wadium:

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 złotych, (słownie: dwieście tysięcy złotych ) nie później niż do dnia 05 sierpnia 2022 r.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Braniewie nr 58 8313 0009 0030 0009 2000 0340 w Braniewsko Pasłęckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Pasłęku, Oddział w Braniewie.

Termin i miejsce części jawnej przetargu: 09 sierpnia 2022 r., godzina 12:00, siedziba Starostwa Powiatowego w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, pokój 217, I piętro.

Informacje dodatkowe: Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z Wydziałem Geodezji Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Braniewie, ul. Plac Józefa Piłsudskiego 2, tel. 55-6440251.

 

Pełna treść ogłoszenia przetargu oraz regulamin przetargu dostępny jest na stronach internetowych bip.powiat-braniewo.pl, www.powiat-braniewo.pl, w serwisie MonitorUrzędowy.pl www.monitorurzedowy.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, a ponadto na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, w okresie 60 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Dodatkowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Braniewie, ul. Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, pok.301, tel. 55-6440251, 55-6440247.

 

 

 

 

Inf. prasowa Starostwa Powiatowego w Braniewie

Podziel się:Pozostałe