Sezon grzewczy rozpoczęty. Strażacy przypominają i apelują

 • 15.10.2020, 19:16 (aktualizacja 15.10.2020, 23:48)
 • bryg. Ireneusz Ścibiorek, oficer prasowy KP PSP w Braniewie
Sezon grzewczy rozpoczęty. Strażacy przypominają i apelują © KP PSP w Braniewie
REGION. Niższe temperatury na zewnątrz sprawiły, że mieszkańcy rozpoczęli sezon grzewczy i korzystają z pieców centralnego ogrzewania. Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny urządzenia grzewczego, stan techniczny kominów i przewodów dymowych, czy rodzaj stosowanego materiału palnego w procesie grzewczym.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju – w mieszkaniach i domach jednorodzinnych – wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych.

Odnotowywane zdarzenia związane z pożarami to ewidentne zaniedbania lokatorów i użytkowników w zakresie utrzymania sprawności urządzeń grzewczych oraz przewodów spalinowych. Dodatkowo rodzaj spalanego materiału jako opału w piecach przyśpiesza proces gromadzenia sadzy wewnątrz przewodów kominowych. Powyższe elementy w połączeniu z brakiem systematyczności czyszczenia i kontroli przewodów kominowych sprawiają, że dochodzi do zdarzeń pożarowo niebezpiecznych.

Biorąc pod uwagę pożary, z którymi zmagają się strażacy, można stwierdzić, że w większości przypadków przewody kominowe nie zostały należycie sprawdzone i wyczyszczone w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Bardzo często brak systematycznej kontroli sprawia, że strażacy mają ręce pełne pracy aby skutecznie ugasić powstały pożar w przewodzie kominowym.

KONTROLE OKRESOWE PRZEWODÓW KOMINOWYCH
Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz w roku, polegającej między innymi na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrole te powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim (w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych) lub osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Osoba dokonująca kontroli ma obowiązek sporządzić protokół, w którym powinna opisać usterki i uchybienia, a właściciel lub zarządca ma obowiązek usunąć te usterki.

Mimo, że obowiązek przeprowadzania kontroli okresowych nie obejmuje między innymi właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego, celowym jest jednak przeprowadzanie ww. kontroli okresowych w celach prewencyjnych (art. 62, art.70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity- Dz.U. z 2018 r., poz.1202).

PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z §34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

NAPRAWA I KONSERWACJA
Naprawę i konserwację przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych można powierzyć wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach. Po przeróbce lub wymianie przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne należy poddać kontroli.
§19 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz.836 z późniejszymi zmianami).

SANKCJE
Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających min. na: używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających między innymi na zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
(art.82 §1 pkt 3 i §2 pkt 7 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r., poz.618 z późniejszymi zmianami).

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAPALENIA SIĘ SADZY W KOMINIE:
1. wygaś palenisko w piecu/kominku i zamknij dopływ powietrza do pieca/kominka,
2. zaalarmuj straż pożarną – telefon nr 998 lub 112,
3. w żadnym wypadku do wygaszenia pieca czy pożaru sadzy w kominie nie można używać wody; płonący komin może nagrzać się nawet do 1500 st. C. Użycie do gaszenia wody spowoduje powstanie dużej ilości pary w bardzo krótkim czasie, co może doprowadzić do pęknięcia komina, oparzenia osób przebywających w pobliżu.
4. bacznie obserwuj komin na całej jego wysokości i sprawdzać czy nie nagrzewa się niebezpiecznie albo nie pęka. Od rozgrzanego komina mogą bowiem zapalić się umieszczone blisko niego materiały palne (np. meble, podłoga, poszycie dachu).
W razie konieczności przystąp do gaszenia pożaru w zarodku z wykorzystaniem dostępnych środków, ogranicz rozprzestrzenianie się pożaru.
Paląca się sadza, może doprowadzić do rozszczelnienia ścian komina i przedostania się do pomieszczeń tlenku węgla lub innych niebezpiecznych produktów spalania.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia komina występuje zwłaszcza w okolicach poddasza, gdzie przewody przechodzą przez nieogrzewane pomieszczenia i są bardziej podatne na pęknięcia z powodu gwałtownej różnicy temperatur.
5. Likwidacją pożaru zajmą się strażacy. Gaszenie płonącej sadzy polega na zakryciu wylotu komina gęstym, metalowym sitem i czekaniu, aż sadza się wypali, co może potrwać nawet kilka godzin. Do gaszenia pożaru sadzy w kominie można użyć piasku i/lub soli, które należy wsypać do przewodu spalinowego od góry. Skuteczne jest również użycie gaśnicy proszkowej – w tym przypadku środek gaśniczy „wtłaczamy” do wyczystki w dole komina.
6. Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia przewodów i sprawdził ich stan techniczny.

Akty prawne regulujące sprawy związane z przewodami kominowymi:

I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419).
Utrzymanie obiektów budowlanych:
Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2.
Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

II. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353)
§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

 

 


Czekamy na Wasze INFORMACJE!
Czekamy na Wasze wiadomości, zdjęcia i filmy!
Tel./SMS/MMS: 501 08 02 96
Mail: [email protected]
Facebook.com/portalbraniewo
Twitter.com/portalbraniewo

 

 


Nowy drukowany numer Nowin Północnych
z
najdziecie w:

BRANIEWIE:

 • Urząd Miasta
 • Braniewskie Centrum Kultury
 • Basen Miejski
 • Informacja Turystyczna
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Żabka przy ul. Sikorskiego
 • Green Stuff (ul. Kościuszki)
 • Poligrafia LASER Ksero Beata Andryskowska
 • Bricomarché
 • Starostwo Powiatowe
 • Market Kasperek

GMINIE BRANIEWO:

 • Urząd Gminy (Braniewo)
 • Lipowina (sklep wielobranżowy)
 • Żelazna Góra (sklep spożywczo-przemysłowy)

GMINIE PIENIĘŻNO:

 • Bar „Przystanek u Andrzeja” (Pieniężno)
 • Sawity (sklep spożywczy)
 • Piotrowiec (sklep spożywczo-przemysłowy)

FROMBORKU:

 • Urząd Miasta i Gminy
 • Aga PHU Sklep Spożywczo-Przemysłowy
 • Łasuch Sklep Spożywczy
 • Sklep Spożywczo-Przemysłowy (Mirosław Machajewski)

GMINIE LELKOWO:

 • Lewiatan (Lelkowo)
 • „Viktoria” (Lelkowo)
 • Sklep Spożywczo Przemysłowy (Lelkowo)
 • Sklep U Justyny (Wyszkowo)

   

SZUKAMY PUNKTÓW KOLPORTAŻU!
Jeśli chcieliby Państwo, aby w Państwa sklepach, firmach, zakładach pracy, instytucjach pojawiły się Nowiny Północne – nowa bezpłatna gazeta ukazująca się między innymi na terenie powiatu braniewskiego – prosimy o KONTAKT:
Mail: [email protected]
Tel.: 501 08 02 96

 

bryg. Ireneusz Ścibiorek, oficer prasowy KP PSP w Braniewie

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Portal Braniewo z siedzibą w Braniewie, który jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe