Niedziela, 16.06.2019

Sesja w mieście. Odwołania wiceprzewodniczących i skarbnika [NA ŻYWO]

 • 18.12.2018, 23:09 (aktualizacja 19.12.2018, 16:29)
 • Wojciech Andrearczyk
Sesja w mieście. Odwołania wiceprzewodniczących i skarbnika [NA ŻYWO] © Wojciech Andrearczyk Od lewej: radny Wojciech Wakieć, radny Leszek Dubicki i skarbnik miasta Piotr Piątkiewicz
Dwaj wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Braniewa – Leszek Dubicki i Wojciech Wakieć – stracili swoje stanowiska. Z urzędem pożegnał się także skarbnik miasta Piotr Piątkiewicz.

W proponowanym porządku obrad środowej (19 grudnia) sesji znalazły się m.in. punkty dotyczące podjęcia uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczących RM (Wojciecha Wakiecia i Leszka Dubickiego) i powołania na ich miejsce nowych przewodniczących. Był także punkt podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Miasta Braniewa (Piotra Piątkiewicza) i powołania jego następcy.

Sesja odbędzie się 19 grudnia (środa), o godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa.

 


 

 Godz. 10:04
Otwarcie obrad. Na sali są wszyscy (15) radnych.

10:06
Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.

10:18
Radny Grzegorz Cygan pyta o spotkanie burmistrza z Energą i oświetlenie szlaku rowerowo-pieszego w mieście. Burmistrz zapewnił, że trwają w tej sprawie rozmowy i oświetlenie zostanie wykonane.
Radny Piotr Śliwiak pyta o ulicę Długą i Mrągowiusza. Burmistrz Tomasz Sielicki mówi, że możliwe są prace remontowe na tych ulicach wspólnie z Powiatem Braniewskim, jeśli zabezpieczone zostaną pieniądze w budżecie miasta.
Radny Piotr Gnatek pyta o to, czy miasto uczestniczyło w organizacji Warmińskich Spotkań Czterech Kultur. Burmistrz odpowiedział, że uczestniczyło, wkład wyniósł 5 tys. złotych.

10:22
Punkt odwołanie wiceprzewodniczących RM. Radny Andrzej Krzywiec pyta o uzasadnienie odwołania. Przewodniczący Tadeusz Barycki powiedział, że jest takie uzasadnienie, dołączone do projektu uchwały.
Andrzej Krzywiec mówi, że nie jest to uzasadnienie, a jedynie informacja prawna o głosowaniu z podpisami 7 radnych.
Radni przystąpili do wyboru komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej weszli radni Tomasz Klimczak, Mariusz Furtak i Piotr Śliwiak.

10:29
Przerwa.

10:44
Koniec przerwy. Komisja skrutacyjna wróciła na salę. Radny Piotr Śliwiak poinformował o tym, jak należy oddać ważny głos (chodzi o odwołanie wiceprzewodniczących RM – Leszka Dubickiego i Wojciecha Wakiecia; głosowanie jest tajne). Radny Mariusz Furtak rozdał radnym karty do głosowania. Radni oddali głos.

10:49
Przerwa. Komisja skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyniku głosowania.

10:56
Koniec przerwy. Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania.
Za odwołaniem wiceprzewodniczącego Wojciecha Wakiecia głosowało 9 radnych, 6 radnych było przeciw.
Za odwołaniem Leszka Dubickiego głosowało 9 radnych, 6 było przeciw.
Obydwaj wiceprzewodniczący zostali odwołani ze swoich funkcji.

10:59
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących RM w Braniewie.
Zgłoszono kandydatury Józefa Szczurka i Jacka Gawrysia.

11:00
Przerwa. Trwają prace komisji skrutacyjnej.

11:11
Komisja skrutacyjna wróciła na salę. Radnym rozdano karty do głosowania. Radni przystąpili do głosowania nad wyborem Józefa Szczurka.

11:16
Przerwa (prace komisji skrutacyjnej).

11:23
Radny Jacek Gawryś wiceprzewodniczącym RM (9 głosów za, 6 przeciw).
Radny Józef Szczurek wiceprzewodniczącym RM (15 głosów za).

11:25
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych RM w Braniewie.

11:28
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Radny Piotr Śliwiak zapytał o zabezpieczenie kwoty na imprezę sylwestrową.
— Postaraliśmy się, żeby Sylwester miał większą rangę i był bardziej atrakcyjny, dlatego potrzebowaliśmy na niego trochę więcej pieniędzy — mówi burmistrz Tomasz Sielicki.
— Jakie są planowane atrakcje i czy będą fajerwerki? — pytał radny Dariusz Frąckiewicz. — Pojawiają się bowiem sugestie, aby nie było huku petard.
— Na temat fajerwerków głos zabierzemy w punkcie sprawy różne.
Tomasz Sielicki przekazał radnym, jakie będą atrakcje na Sylwestra. Będzie zespół Piękni i Młodzi, oprócz tego wschodzący zespół disco-polo i fajerwerki. "O to proszą mieszkańcy" — powiedział burmistrz Tomasz Sielicki.
Piotr Gnatek stwierdził, że kwota 109 tys. złotych jest wysoka. — Miasto Elbląg przy znacznie większym budżecie wydało w ubiegłym roku nieco ponad 130 tys. złotych — powiedział Gnatek.
Radny Leszek Dubicki stwierdził, że cena występu zespołu, fajerwerków i zabezpieczenia jest zbyt wysoka.
Radny Andrzej Krzywiec zauważył, że miasto nie powinno skupiać się na organizacji kilku imprez, lecz głównie na np. Dniach Braniewa. Głos zabrali także radni Wakieć i Gnatek, porównując m.in. koszt imprezy do remontu dróg.
— Za dobrą imprezę trzeba zapłacić — powiedział radny Dariusz Frąckiewicz. — Topowy zespół i inne atrakcje po prostu kosztują. Być może wynika, że jest ona droższa, gdyż została przygotowana "na ostatni gwizdek". Ale to nie znaczy, że ma się nie odbyć.

Radni zagłosowali jednogłośnie za tą uchwałą.

 


11:50
Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.
Uchwała podjęta jednogłośnie.

11:52
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

11:55
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego Zdrowe Braniewo – Kryta Pływalnia w Braniewie.
Dotacja na 2019 r. ma wynieść nieco ponad 1,1 mln złotych.
Za głosowało 15 radnych.

11:58
Przerwa w obradach.

12:16
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Miasta Braniewa.
— Takie jest prawo demokracji i takie dał możliwości ustawodawca, że burmistrz po wygranych wyborach ma możliwość skompletowania swojego zespołu pracowników. Te najbardziej strategiczne stanowiska chciałbym powierzyć moim sprawdzonym i zaufanym współpracownikom — uzasadnił decyzję burmistrz Sielicki.
Radny Andrzej Krzywiec zasugerował, aby rozważyć ten punkt, ale nie na tej sesji. Z opinią tą nie zgodził się burmistrz Tomasz Sielicki.
Za odwołaniem skarbnika zagłosowało 8 radnych, 6 było przeciw, 1 wstrzymał się.
— Przeważnie udziela się głosu przed podjęciem głosowania, chciałem przedstawić swoją osobę, być może ktoś zmieniłby zdanie — powiedział Piotr Piątkiewicz.
Odwołany skarbnik przybliżył 18 lat swojej pracy (w tym pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i wyniki tej pracy w liczbach).

12:31
Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Miasta Braniewa.
Burmistrz Tomasz Sielicki rekomendował na stanowisko skarbnika Agnieszkę Jodko, z którą współpracował w Urzędzie Gminy Braniewo.
Za tą kandydaturą zagłosowało 8 radnych, 7 wstrzymało się.

 


12:35
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Braniewa. Dotyczyły one powołania jednej komisji w miejsce dwóch dotychczas istniejących. Sprawę zreferował przewodniczący RM Tadeusz Barycki.
Za głosowało 15 radnych.

12:42
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami za.

12:46
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

12:48
Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
15 radnych głosowało za.

12:50
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa.
Wszyscy radni głosowali za.

12:59
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie, prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami za.

13:04
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
15 radnych głosowało za przyjęciem uchwały.

13:13
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich Spółka z o. o. z siedzibą w Braniewie na lata 2019-2023.
Projekt uchwały zreferował Bartłomiej Fita, prezes WM.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

13:32
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie.
Wszyscy radni zagłosowali za.

13:35
Sprawy różne.
Radna Joanna Smoliniec przeczytała pismo OTOZ Animals, dotyczące użycia fajerwerków podczas Sylwestra.
— Wyszliśmy z pomysłem, aby w naszych lecznicach weterynaryjnych można było bezpłatnie odebrać środki uspokajające dla zwierząt — powiedział burmistrz Tomasz Sielicki.
Przewodniczący RM przekazał informacje o następnej sesji.
Radni Piotr Śliwiak, Grzegorz Cygan i Dariusz Frąckiewicz otrzymali podziękowania z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu za bezinteresowną pomoc.
Radny Leszek Dowgiałło zgłosił akces do klubu Porozumienia Samorządowego. Radny został przyjęty.
Burmistrz Tomasz Sielicki złożył wszystkim życzenia świąteczne. Życzenia złożył także przewodniczący RM.

 


 

W programie obrad podjęcie uchwał w sprawie:

 • odwołania wiceprzewodniczących RM w Braniewie;
 • powołania wiceprzewodniczących RM w Braniewie;
 • zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych RM w Braniewie;
 • zmian budżetu miasta na 2018 r.;
 • wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.;
 • ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie;
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego Zdrowe Braniewo – Kryta Pływalnia w Braniewie;
 • odwołania skarbnika Miasta Braniewa;
 • powołania skarbnika Miasta Braniewa;
 • zmiany w Statucie Miasta Braniewa;
 • uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
 • podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
 • zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa;
 • określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie, prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie;
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;
 • uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich Spółka z o. o. z siedzibą w Braniewie na lata 2019-2023;
 • rozpatrzenia ponownej skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie.
Wojciech Andrearczyk
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (27)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu Portal Braniewo z siedzibą w Braniewie, który jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
olo
olo 20.12.2018, 11:25
Nie rozumiem jednej rzeczy. P. Sielicki mówi o "tajemnicy kontraktu", haha. Jaka tajemnica kontraktu? Poza tym, tajemnica kontraktu jak to ujął były wójt nie obowiązuje ludzi, którzy za daną usługę płacą. Bo płacimy my, podatnicy, a nie p. Sielicki z własnej kieszeni. Może się mylę? Druga sprawa, portaktowanie p. Piotra pokazało jakim człowiekiem jest burmistrz.
kost
kost 20.12.2018, 09:53
Sielicki odwoluje skarbnika, ktory po pierwsze ma ogromne doswiadczenie - 18 lat, po drugie przyczynil sie do zredukowania dlugu miasta, po trzecie nie byl z nadania politycznego. Gdyby zalezalo mu na rozwoju miasta, wykorzystalby doswiadczenie urzednika np. na innym stanowisku, a tak woli miernych ale wiernych.
UTexas
UTexas 21.12.2018, 11:20
Poprzednia skarbnik miala dwa razy wieksze doswiadczenie....wowczas nie bylo tylu lamentow....czemu, po co?
kost
kost 21.12.2018, 13:22
zadluzyla miasto, bylo mniej inwestycji i nie chciala sie zgodzic na obnizke dodatku funkcyjnego po zmniejszeniu jej zakresu obowiazkow
JA
JA 21.12.2018, 14:55
Oooo prosze...news z pierwszej reki. Kij ma dwa konce...i wlasnie teraz jest druga tego czesc...karma rozdana cztery lata wstecz wrocila.....i klopocik powstal,histeria,bicie piany.....bo skonczylo sie Eldorado....kazdy pamieta wejscie smokes w 2014.....zas teraz amnezja.....wstyd.
k ris
k ris 20.12.2018, 13:44
Odwołał p Piotra bo nie robił by tego co on by jemu mówił w przeciwieństwie do pani skarbnik,której w gminie mieli serdecznie dość i teraz się cieszą
Ggg
Ggg 19.12.2018, 21:46
Najlepszy to jest Gawrys od 20 lat się ślizga na układach. Kiedyś robota załatwiona w browarze za granie w piłkę, później u Mrozińskiego klub nie płacił to etat w ABK burmistrz mu dał. Teraz z kolegą od piłki Sielickim w komisjach. Prosty człowiek bez wiedzy za to z umiejętnością opowiadania żarcików i wypicia z kim trzeba.
lpt
lpt 20.12.2018, 09:29
Nic dodac, nic ujac! Podobno nowa posadka juz czeka...
Mieszkanka
Mieszkanka 20.12.2018, 11:56
Czeka? Ponoć już pracuje w ABK.
jujko
jujko 19.12.2018, 16:16
Alleluja i do przodu! Nie może być tak, że kilku niedowartościowanych kolesi pani Moniki próbuje zablokować pożądane dla miasta działania! Pani i panowie - musicie się jeszcze dużo nauczyć! :p
widzę
widzę 19.12.2018, 13:14
Co kasujesz komentarze
PB
PB 19.12.2018, 15:08
Żaden komentarz nie został skasowany.
Dylemat
Dylemat 19.12.2018, 13:12
Skarbnik miasta i gminy (jednocześnie). Czy to możliwe?
Mieszkaniec
Mieszkaniec 19.12.2018, 12:49
Panie Burmistrzu,
prawem demokracji nie jest jedynie możliwość odwołania/powołania oraz ilość głosów jaką trzeba uzyskać. Demokracja to przede wszystkim patrzenie na mieszkańców i na to co dla nich jest dobre. Proszę nie wiązać demokracji z wrzucaniem swoich ludzi na stanowiska. Jeżeli skarbnik działał dobrze, to powinien działać dalej (nie widzę wypisanych powodów odwołania skarbnika, czy coś zrobił źle?) Panią od zapewnienia czystości też Pan wymieni bo woli swoją zaufaną z Urzędu Gminy?
asdf
asdf 19.12.2018, 11:57
— Za dobrą imprezę trzeba zapłacić — powiedział radny Dariusz Frąckiewicz. — Topowy zespół i inne atrakcje po prostu kosztują.

Haha, to jest topowy zespół? :D No szanujmy się panie Darku. 109 tys. za sylwestra z pseudogwiazdami to zdecydowanie za dużo. Ale cóż, dajmy ludziom wina i igrzysk..
solo
solo 19.12.2018, 15:26
Jako młoda osoba bardzo się cieszę z tej imprezy i mam nadzieję, że będzie co roku, a teraz niech dopisze pogoda. Apeluję do moich rówieśników nie kupujcie petard i innych fajerwerków!!! Niech ten pokaz będzie tylko w amfiteatrze w określonym czasie i porze. Takim działaniem zminimalizujemy stres u zwierząt.
Juzek
Juzek 19.12.2018, 15:07
to i tak są niskie koszty - 130 tyś elbląg za nic https://www.portel.pl/wiadomos… , takie są koszty
Bywa?
Bywa? 19.12.2018, 11:34
Kochani, za nasze pieniążki ten kabaret :)
ehhh
ehhh 19.12.2018, 11:09
Pan Burmistrz tak chętnie popiera młodych, że za drugim razem udało mu się ich skutecznie wyeliminować z funkcji wice w radzie miasta. Kiedy mieli mieć szansę się wykazać? Żenada...
olo
olo 19.12.2018, 11:20
nie chcieli podwyższyć pensji to polecieli ;)
ehh
ehh 19.12.2018, 11:59
na podwyższenie pensji (zresztą nie małej) trzeba sobie zapracować :) ale bardzo ciekawi jaki jest argument odwołania Panów..
Ewa
Ewa 19.12.2018, 09:32
Proszę o doswiadczone osoby, a nie dzieciaki z podworka
Nie Monika nie
Nie Monika nie 19.12.2018, 08:00
I dobrze! Pogonić pampersiaków!
Andrzej
Andrzej 19.12.2018, 08:40
A może trzeba było dać im się wykazać?
Nie Monika nie
Nie Monika nie 19.12.2018, 09:17
Już się wykazali w pracach komisji, będąc przeciw Citaslow
asdf
asdf 19.12.2018, 10:26
Haha, i bardzo dobrze, ze byli przeciw. Kolejne pieniądze wyrzucone w błoto.

Pozostałe